دستورالعمل تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده
دستورالعمل تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده(Deans List) در مقطع كارشناسي
 
 1- مقدمه
اين دستورالعمل برگرفته از توصيه هاي موسسه آموزش مهندسي ايران و دستورالعمل مشابهي است كه اخيراً به همين منظور، دانشگاه تهران براي انتخاب دانشجويان برتر در مقطع كارشناسي تدوين و اخيراً تصويب شده است.
 2- هدف
توجه بيش از حد محيط هاي آموزشي به مفهوم شاگرد اولي، به ويژه بعد از در نظر گرفتن آن به عنوان معياري براي ادامه تحصيل بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد، باعث شده كه رقابت تحصيلي در يك كلاس بين دو يا سه نفر محدود شده و اميد ديگر دانشجويان براي رسيدن به اين گروه كوچك، كمرنگ شود. اين مساله به ويژه در مورد دانشجويان مستعدي كه به دلايل پزشكي، خانوادگي يا عاطفي نتوانسته اند در يك سال بازه خوبي داشته باشند و از قافله عقب افتاده اند، بيشتر خودنمايي مي كند.
 3- فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده
 امروزه در مراكز آموزشي كشورهاي پيشرفته كوشش مي شود كه دانشجويان به جاي رقابت با يكديگر، تا حد امكان با توانايي هاي خود به رقابت برخيزند. در اين مراكز، در پايان هر سال تحصيلي(يا هر نيمسال) دانشجوياني كه دستاوردهاي آموزشي آنها فراتر از يك سطح خاص است شناسايي شده و از طرف رياست دانشكده معرفي و تشويق مي شوند. به اين ترتيب، دانشجوياني كه نتوانند در يك سال در فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده(Deans List) قرار گيرند، اين فرصت را خواهند داشت كه در سال بعد با كوششي بيشتر، صلاحيت قرار گرفتن در فهرست را پيدا كنند. اين فهرست اعتبار و مزايايي را براي دانشجوياني كه در اين فهرست قرار مي گيرند به دنبال دارد.
 4- معيارهاي انتخاب
1-4، ثبت نام به صورت دانشجوي تمام وقت كارشناسي مهندسي
2-4، گذراندن حداقل 34 واحد در دو نيمسال(بدون احتساب واحدهاي ترم تابستاني)
3-4، نداشتن نمره كمتر از 12 در هيچ يك از دروس در دو نيمسال
4-4، كسب معدل حداقل 16 در مجموع دروس دو نيمسال
5-4، دارا نبودن پرونده انظباطي يا اخلاقي
6-4، تائيد رياست دانشكده
تبصره 1: معيارهاي انتخاب، بسته به شرايط، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه قابل اصلاح است. 
 5- ساز و كار تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده
1-5، تا حداكثر 15% دانشجويان داراي بيشترين معدل هر دوره هر دانشكده، كه حائز شرايط فوق باشند، جزو فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده منظور مي شوند.
2-5، دانشجوياني كه دروس ناتمام دارند بعد از اخذ نمره آن دروس ارزيابي مي شوند(تنها شرايط دانشجوياني تائيد مي شود كه قبل و بعد از منظور نمودن نمره ناتمام، شرايط لازم را داشته باشند).
3-5، فهرست حائزين شرايط، پس از تائيد شوراي آموزشي دانشگاه، در هفته آخر مهرماه هر سال، توسط رئيس دانشكده اعلام مي شود.
4-5، فهرست عكس دار به صورت كاغذي در محل دانشكده و در نامه نصير و به صورت الكترونيكي در وب گاه دانشكده آگهي مي شود.
5-5، هر يك از دانشجويان انتخاب شده از طرف رياست دانشكده تشويق نامه كتبي دريافت مي كنند. 
6-5، دانشجوياني كه در فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده قرار مي گيرند، براي دريافت تسهيلات دانشجويي و مزاياي ديگر در اولويت قرار مي گيرند.
7-5، دانشجوياني كه بيش از يك بار در فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده قرار مي گيرند، مراتب در كارنامه تحصيلي ايشان قيد مي شود.
8-5، انتخاب هر چه بيشتر در فهرست هاي رياست دانشكده، به عنوان يكي از معيارها براي ادامه تحصيل بدون كنكور در نظر گرفته مي شود.
9-5، دانشجويان انتخاب شده در امور آموزشي طرف مشورت دانشكده قرار مي گيرند، به اين ترتيب روش مطمئن تري براي آگاهي از وضعيت آموزش دانشكده و چالش هاي احتمالي آن ايجاد مي شود.
تبصره 2: ساز و كار تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه قابل اصلاح مي باشد. 
 6- ساز و كار تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشگاه
10 درصد از دانشجوياني كه جزو فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده هاي مختلف قرار گرفته اند و داراي دستاوردهاي آموزشي - پژوهشي بالاتر و رزومه قوي تري هستند، توسط  رياست دانشگاه انتخاب و در روز مهندس در هر سال تحت فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشگاه معرفي مي شوند.
 7- مجري دستورالعمل
مجري اين دستورالعمل معاونت محترم آموزشي دانشگاه خواهد بود. ضمناً معاونت محترم پژوهشي سازوكارهايي مناسب براي ماشيني شدن تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده و فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشگاه را در نظر خواهد گرفت.
 8- پيامدها
با اجراي اين دستورالعمل توقع مي رود:
* اشتياق به كسب دستاوردهاي آموزشي افزايش يافته و تعداد بيشتري از دانشجويان در ميدان رقابت، براي قرار گرفتن در فهرست تشويق، قرار خواهند گرفت.
* از رقابت هاي گاه تنش آلود و ناسالمي كه براي شاگرد اولي در جريان است، كاسته خواهد شد.
* گروه مناسبي براي نظرخواهي و مشورت در مورد چالش هاي آموزشي، به وجود خواهد آمد. به اين ترتيب يك سيستم مكمل، براي اعتبار سنجي نظرخواهي الكترونيكي كه در مورد دروس و اساتيد صورت مي گيرد، ايجاد خواهد شد.
 
اين دستورالعمل در 8 ماده و 2 تبصره در جلسه 9-94 شوراي دانشگاه مورخ 1394/12/11 به تصويب رسيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
8604
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.