دستورالعمل صدور گواهي رتبه
 
1-صدور گواهي در صورت نياز فارغ التحصيل و بنا به درخواست كتبي وي صورت مي پذيرد.
2-صدور گواهي براي واجدين شرايط در هر گرايش انجام مي گيرد.
3-محدوده زماني بررسي و تعيين واجدين شرايط از اول مهر ماه هر سال تا سي ويكم شهريور ماه سال بعد مي باشد.
4-گواهي فقط در يك نوبت و يك نسخه بدون قيد عنوان گيرنده صادر مي شود و فارغ التحصيل در صورت نياز به ارائه آن به سازمانهاي مختلف مي تواند از تصوير برابر اصل شده آن( كه در دفتر مديريت خدمات آموزشي انجام مي پذيرد)استفاده نمايد.
5-حائزين شرايط حتما بايد پس از تاريخ 31 شهريور تعيين شود و تحت هيچ شرايطي قبل از انقضاي مهلت مذكور،تعيين مراتب و صدور گواهي مجاز نمي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/23
تعداد بازدید:
5479
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.